Отсъствия на ученици

             Считано от 13 март 2024 година, учениците ще могат да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител. Приетите промени в Наредбата за приобщаващо образование са по инициатива на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и имат за цел да облекчат семействата.

             До момента децата имаха право да отсъстват от училище по уважителни причини до 3 дни с бележка до класния ръководител и до 7 дни с писмено заявление до директора, което следваше да бъде одобрено.

             Сега тези дни се увеличават на 15, като всичките ще се ползват със заявление само до класния ръководител, който най-добре познава както социалния статус на учениците, така и личностното им развитие. В едно заявление родителите ще имат право да извинят на ученика до 5 дни наведнъж. Това се прави и с цел недопускане отпадане от училище на деца поради продължителни отсъствия.