ГРАФИК на поправителни изпити
за ученици в дневна форма на обучение

ГРАФИК на поправителни изпити
за ученици в самостоятелна форма на обучение

79. СУ "Индира Ганди"